ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

156

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

96

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

4

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

52

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

141

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

152

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

25

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

1,453

ห้องเรียน
-3
ตาราง

20,394

นักเรียน
-548
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,107

-98
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

14,466

-376
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,712

-71
ตาราง
นร.ม.ปลาย

109

-3
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 4 /3%
ปฐมวัย - ประถมฯ117 /75%
ปฐมวัย - ม.ต้น23 /15%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /1%
ประถมฯ10 /6%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 96 /62%
ขนาดกลาง 57 /37%
ขนาดใหญ่ 3 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 96 /62%
ขนาดที่ 2 35 /22%
ขนาดที่ 3 15 /10%
ขนาดที่ 4 7 /4%
ขนาดที่ 5 3 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 36 /7%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 174 /33%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 17 /3%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 0 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 191 /37%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 68 /13%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 18 /3%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 7 /1%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 7 /1%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
มหาวิทยาลัยของรัฐ 32 /97%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 0 /0%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 1 /3%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 0 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 0 /0%
สถาบันพยาบาล 0 /0%
สถาบันทหาร 0 /0%
สถาบันตำรวจ 0 /0%
สถาบันอื่น ๆ 0 /0%
รับราชการ 0 /0%
ทำงานรัฐวิสาหกิจ 0 /0%
ภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ภาคการเกษตร 0 /0%
การประมง 0 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
งานบริการ 0 /0%
รับจ้างทั่วไป 0 /0%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
อื่น ๆ 0 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
 • นางสาวรุ่งนภา ธิศรี
 • นายชัยยงค์ คลังกลาง
 • นางสาวนิภาพร ดีมาก
 • นางจารุวรรณ จันทร์ใบ
 • นางฉวีวรรณ โยคิน
 • นายอาทิตย์ ลุนสำโรง
 • นายเอลวิส โคตรชมภู
 • นางเพ็ญศรี จันทรเสนี
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นางสาวฤตินันท์ บุญกอง
 • นายประพฤทธิ์ รัตจุมพฏ
 • นายขจรศักดิ์ วิเศษสุนทร
156 โรงเรียน

6 อำเภอ
เมืองหนองคาย

53 โรงเรียน

ตาราง
ท่าบ่อ

34 โรงเรียน

ตาราง
ศรีเชียงใหม่

21 โรงเรียน

ตาราง
โพธิ์ตาก

10 โรงเรียน

ตาราง
สังคม

21 โรงเรียน

ตาราง
สระใคร

17 โรงเรียน

ตาราง

15 เครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายที่ 10 (ศรีเชียงใหม่ 2)

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 11 (ศรีเชียงใหม่ 3)

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 12 (โพธิ์ตาก)

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 13 (สังคม 1)

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 14 (สังคม 2)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 15 (สระใคร)

17 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 2 (เมือง 2)

16 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 3 (เมือง 3)

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 4 (เมือง 4)

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 5 (เมือง 5)

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 6 (ท่าบ่อ 1)

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 7 (ท่าบ่อ 2)

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 8 (ท่าบ่อ 3)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 9 (ศรีเชียงใหม่ 1)

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 1 (เมือง 1)

10 โรงเรียน

ตาราง
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
Version.2023.1